Regulamin

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO GeneralniWykonawcy.pl

§1

DEFINICJE

Portal – serwis informacyjny GeneralniWykonawcy.pl znajdujący się w domenie e-budowlani.pl, którego właścicielem jest

FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, KRS 0000469943, NIP 897-179-15-63, REGON 022191715, Ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, o tematyce związanej z budownictwem,  umożliwiający Użytkownikom wymianę informacji, zamieszczanie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, korzystanie z serwisów  informacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej. Za pośrednictwem Portalu mogą być świadczone odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz  Użytkowników związane z przedmiotem i tematyką Portalu.

Użytkownik – osoba pełnoletnia korzystająca z Portalu, która wypełniła i przesłała podmiotowi FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, formularz i zaakceptowała niniejszy Regulamin,  która przy zachowaniu zasad Regulaminu, instrukcji, haseł i odnośników  zamieszczonych na Portalu ma prawo do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie  daje Portal. Osoba niepełnoletnia może być Użytkownikiem Portalu, o ile zgodę na jej  uczestnictwo wyrażą rodzice bądź prawni opiekunowie.. Na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą w  ograniczonym zakresie z Portalu, tzn. Bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile  zostały udostępnione takie możliwości przez Fundacja Praw Budowlańca

Brak  procedury rejestracyjnej nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w  niniejszym Regulaminie

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Portalu.

Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę  danego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz  inne informacje, przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika do Portalu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Portalu.

Galeria – zbiór zdjęć, plików audio i wideo utworzony przez Użytkownika i prezentowany  na stronie Portalu.

Blogi – autorskie strony Użytkownika zawarte w Portalu, zawierające wypowiedzi oraz  zdjęcia dodane przez Użytkownika.

Materiały – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Portalu przez Użytkownika w  formie tekstowej, zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych  niniejszym Regulaminem.

Komentarze – automatycznie umieszczane w Portalu opinie Użytkowników odnoszące  się do prezentowanych materiałów, wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.

Relacje – wszelkie treści publikowane przez Użytkownika, w szczególności tekst i  zdjęcia, pliki wideo i audio powiązane ze sobą w dowolnej publikacji lub występujące  samodzielnie.

 

§2

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego GeneralniWykonawcy.pl należącego do 

FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, KRS 0000469943, NIP 897-179-15-63, REGON 022191715, Ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław

Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego. Rejestracja  jest dobrowolna i bezpłatna.

Osoba reprezentująca firmę, przekazująca za nią  jakiekolwiek dyspozycje lub Materiały  w Portalu, zobowiązana jest przedstawić dokumenty świadczące o uprawnieniu do  reprezentowania firmy w imieniu której działa na Portalu.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, z  zasadami współżycia społecznego oraz zgodny z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących  utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Portalu w sposób  uciążliwy dla innych Użytkowników.

Warunkiem zamieszczenia galerii, zdjęć, relacji, komentarzy w Portalu jest  skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego  Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie  dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie galerii, blogów, zdjęć, relacji,  komentarzy przez Fundacja Praw Budowlańca na zasadach określonych treścią  niniejszego Regulaminu.

Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z Jego oświadczeniem,  że podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że  Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego  zapisów.

Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w serwisie GeneralniWykonawcy.pl

Użytkownik  oświadcza (za podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną), iż przysługują mu  autorskie prawa majątkowe do Materiałów  zamieszczonych przez niego na Portalu,  nieograniczone na rzecz osób trzecich, lub też Użytkownik posiada licencję na  korzystanie z tych Materiałów, obejmujące w szczególności prawo do  prezentowania  ich w systemie on-line.

Użytkownik oświadcza, iż uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie.

Fundacja Praw Budowlańca ma prawo do określenia warunków technicznych zamieszczania Materiałów (np. liczba zdjęć, format).

Nie jest dozwolone zamieszczanie Materiałów:

stanowiących rozpowszechnianie treści pornograficznych,

naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy  moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób lub  przedsiębiorstw, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie  poglądy,

nie związanych tematycznie z Portalem,

uniemożliwiających lub utrudniających  możliwość korzystania z Portalu przez innych  Użytkowników,

zawierających dane osobowe i teleadresowe,

będących reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,

zawierających treści uznawane za SPAM, nie będące tematycznie związane z  Portalem lub stanowiące treści przypominające komunikaty i ogłoszenia.

Aby korzystać z Portalu należy podać Fundacji Praw Budowlańca dane oraz  adres poczty elektronicznej e-mail według formularza

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Fundację Praw Budowlańca swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie  danych osobowych z dnia 29-08-1997r. Użytkownik ma prawo poprawiania i  uzupełniania swoich danych.

Fundacja Praw Budowlańca zobowiązana jest usunąć Profil Użytkownika na  `jego wyraźne żądanie.

 

§3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik decydujący się na publikację jakichkolwiek materiałów w Portalu bierze  pełną  odpowiedzialność za treść tychże materiałów i ich zgodność z prawem. Fundacja Praw Budowlańca nie odpowiada za treść publikowanych przez  Użytkowników Materiałów.

 

§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI PRAW BUDOWLAŃCA

Fundacja Praw Budowlańca nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną  wartość i treść Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Portalu. Spółka Fundacja Praw Budowlańca zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych  Materiałów  i ich usuwania,, w szczególności jeżeli treść lub charakter Materiałów jest  bezprawny lub  niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub  niezgodny z dobrymi  obyczajami, łamiący prawo, nawołujący lub ukazujący przemoc,  nienawiść rasową,  wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie,  nazistowskie i inne zakazane.

Fundacja Praw Budowlańca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na  Portalu informacje odnośnie opisów produktów i usług, informacje o ich dostępności,  cenach i użyteczności, porównywania do innych produktów i usług. Materiały   niebędące materiałami promocyjnymi, udostępniane są wyłącznie w celach  informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu  lub jakiegokolwiek producenta czy usługodawcy.

Fundacja Praw Budowlańca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu  Portalu, powstałe z przyczyn niezależnych

Fundacja Praw Budowlańca nie angażuje się w jakiekolwiek czynności prawne związane  z rozwiązywaniem sporów pomiędzy Użytkownikami. Fundacja Praw Budowlańca dopuszcza możliwość udostępnienia posiadanych informacji o działaniach  Użytkowników na wniosek uprawnionych przez prawo organów.

 

§5

UPRAWNIENIA FUNDACJI PRAW BUDOWLAŃCA

Fundacja Praw Budowlańca ma prawo do publicznego udostępniania blogów,  galerii, ogłoszeń, wypowiedzi i komentarzy Użytkowników bez ograniczeń czasowych  w taki sposób aby inni Użytkownicy mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie  wybranym.

Fundacja Praw Budowlańca ma prawo zmniejszania lub powiększania zdjęć,  redagowania tekstów celem dostosowania do wymogów serwisu.

Fundacja Praw Budowlańca ma prawo umożliwienia innym Użytkownikom  korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu.

Fundacja Praw Budowlańca ma prawo do usunięcia którejś z funkcji Portalu,  zaprzestania jego prowadzenia oraz prawo do podjęcia wszelkich czynności związanych z Portalem, niebędących w sprzeczności z przepisami prawa.

Fundacja Praw Budowlańca ma prawo wysyłania zamieszczonych Materiałów  jako elementów newslettera Portalu.

Fundacja Praw Budowlańca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych.

W razie naruszenia zasad Regulaminu Fundacja Praw Budowlańca zastrzega  sobie prawo do usunięcia wszystkich Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika,  który naruszył Regulamin.

 

§6

REKLAMACJE

Użytkownik może składać pisemne reklamacje, dotyczące Portalu, za pomocą listu poleconego, na adres: 

 

FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław

Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko oraz adres reklamującego Użytkownika.

Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. 

O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany listownie.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fundacja Praw Budowlańca w ramach Portalu będą  rozstrzygane przez sąd rzeczowo i miejscowo  właściwy do rozstrzygnięcia sporów.

Fundacja Praw Budowlańca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień  Regulaminu w przypadku,  gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika  bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z niezależnych uwarunkowań technicznych. Użytkownicy zostaną poinformowani o  zmianach w Regulaminie  poprzez  umieszczenie informacji o zmianach na  stronie generalniwykonawcy.pl/regulamin wraz ze  wskazaniem  na końcu Regulaminu listy zmian  oraz daty poszczególnej  zmiany. 

Wszelkie zmiany  Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1  miesiąca  od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Działania Usługobiorców  na Forum przed wejściem w życie zmian w Regulaminie będą  oceniane według  dotychczasowych postanowień  Regulaminu.GeneralniWykonawcy.pl, Copyright 2015-2017 FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, All rights reserved. ©


FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, KRS 0000469943, NIP 897-179-15-63, REGON 022191715

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz